Om Spilloteket

SPILLOTEKET är en kreativ demokrativerkstad och ett pedagogiskt forum som använder sig av spillmaterial från Jämtlands industrier i allt sitt görande och tänkande. Det är en kreativ plats för dialog, innovationer och lärande. Hos oss får man också vara med och tänka tillsammans med andra om hur vi kan börja leva på ett sätt som är mer hållbart för planeten, att få skapa nytt av det som annars skulle ha slängts bort är ett sätt att börja tänka som en Planetskötare. Vår strävan är att barn och unga ska höras mer i samhällsdialogen, kunna påverka på riktigt och synas i det offentliga rummet. Vi vill att barn och unga ska känna att de inte förbereder sig för livet utan att de lever och är delaktiga just nu.

Just nu är Spilloteket ett projekt med stöd från Arvsfonden som vill nå så många som möjligt av grundskoleelverna i Östersunds, Krokoms och Åre kommun. Det är ett utforskande projekt där vi tittar på lärmiljöer, hur lärande sker och hur man lär om hållbar utveckling. Vi åker ut till skolor med vår Spillo-buss och bygger upp vår verkstad på plats. Där får elever skapa, processa hållbarhetsdilemman och samspela med varandra och oss.

SPILL-IHOP
Vi har dessutom ett delprojekt som vi kallar Kan vi spilla ihop oss?. I det projektet undersöker vi hur begreppet integration kan förstås genom att försöka skapa möten och dialog mellan unga människor som i vanliga fall kanske inte skulle mötas. Där får de möjlighet att tänka tillsammans om hållbarhet som en gemensam faktor. Spill-ihop leds av Ida Bratt och Omar Rahmati.

Vi har en lokal på Fritzhemsgatan 14 där vi förvarar vårt spillmaterial och planerar och förbereder vår verksamhet. Vid enstaka tillfällen tar vi emot mindre grupper i lokalen men de gånger vi arbetar med större arbetsgrupper ordnar vi andra lokaler.

värden

Hållbarhet, Delaktighet och Kreativitet är Spillotekets tre värdeord som genomsyrar all verksamhet. Hållbarheten var tidigare jämställd de övriga orden men har kommit att bli ett paraply, ett överordnat värde. Delaktighet och Kreativitet blir medlen för att skapa meningsfulla sammanhang för att arbeta med hållbar utveckling. Ordet Planetskötare, som vi hämtat från miljöprofessor Johan Rockström, har blivit ett viktigt begrepp i denna process. Barnen och de vuxna får utmanas att se sig som planetskötare utifrån den plats där man bor. 

spilliristorna

Camilla, Frida och Linda

Om oss

Vi som står bakom Spilloteket är tre lärare med många års erfarenhet från skola och förskola. Vi hämtar vår inspiration från den pedagogiska filosofi som växt fram i Reggio Emilia i Italien.

Barn och unga är unika individer, alla kompetenta och intelligenta på sitt sätt, men med olika erfarenheter och kunskaper. Vi tror på barns förmågor och medfödda drivkraft att med nyfikenhet utforska världen. Vi är övertygade om att vi människor lär och utvecklas i samspel med omgivningen och med summan av allt det som utgör oss som individer. Vi tror att olika uttryckssätt ger fler möjligheter för oss att kommunicera med omvärlden. Att få ett nytt, okänt material i händerna ger nya öppningar för tankar, idéer, fantasier och sätt för oss att skapa mening.

Vi har i vårt arbete som pedagoger i skola och förskola varit aktiva i letandet efter nya material. I många kommuner finns Remida-center som tillhandahåller återbruksmaterial till förskolor och skolor. Till exempel Källan i Sundsvall.
I Malmö finns sedan två år återSKAPA, en verksamhet som vi blivit inspirerade av och besökt i vår process att skapa Spilloteket.

Under 2014 hade vi den fantastiska möjligheten att få ett startstöd från statliga Kulturbryggan som möjliggjorde för oss att dra igång vår verksamhet och prova vår idé. Alla våra provaktiviteter finns dokumenterade under fliken foton och filmer.

Vi är i nuläget beviljade projektmedel för tre år hos  Allmänna Arvsfonden i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolan och besöker skolor i Åre, Krokoms och Östersunds kommuner med vår kreativa verkstad. Dessutom ett delprojekt med beviljade medel för två år för en äldre målgrupp utanför skoltid.