om lärande för hållbar utveckling

"Samordnade åtgärder på lokal, nationell och global nivå är en förutsättning för att bryta ohållbara ekologiska, sociala och ekonomiska trender och utgör grunden för en hållbar framtid. Utbildning och lärande är fundamentalt viktiga för att forma och förbättra villkoren för hållbara liv och försörjningsmöjligheter för alla, nu och i framtiden. För att möta frågor och utmaningar i tider av allt snabbare förändringar behöver individer, organisationer och samhällen nya och kritiskt reflekterade kunskaper, färdigheter och värderingar. Både informellt och formellt lärande för hållbar utveckling behöver accelereras, och för att utbildningssektorn ska kunna bli en kraft som stödjer människor att hantera dessa förändringar måste också den förändras. FN:s årtionde för utbildning för hållbar utveckling (UNDESD), avslutades i november 2014 med Unescos världskonferens om utbildning för hållbar utveckling i Nagoya, Japan. Där lanserade Unesco ett globalt handlingsprogram för lärande och utbildning för hållbar utveckling – Global Action Programme (GAP). Föreliggande rekommendationer togs fram i syfte att stödja den svenska delegationen inför och vid världskonferensen i Japan, samt att utgöra grund för att accelerera och förbättra utbildning och lärande för hållbar utveckling i Sverige."
Ur: Genomförande av lärande och utbildning for hållbar utveckling i Sverige, Rekommendationer 2014

Även pedagoger behöver få erfarenheter och dilemman in i kroppen för att leda arbetet med lärande för hållbar utveckling som ett värde som ska genomsyra all undervisning helt i enlighet med skolans uppdrag. Global Action Programmes (UNESCO´s handlingsprogram inom lärande och utbildning för hållbar utveckling) definition för Lärande för hållbar utveckling är:

“Alla individer inom skola och utbildning skall ses som ledare i processen att förändra det samhälle vi lever och verkar i. Målet är ett globalt hållbart samhälle. För att nå dit krävs ett förändringsbenäget lärande som genom sin flexibilitet leder till aktiva handlingar, ett kritiskt förhållningssätt och ansvarstagande. På så sätt kan vi finna lösningar till globala utmaningar och aktivt bidra till en mer rättvis, fredlig, tolerant, inkluderande, trygg och hållbar värld, lokalt och globalt, nu och i framtiden.”

Ska ett sådant förändringsbenäget lärande kunna bli verkligt tror vi att det underlättar om det finns fler förändringsbenägna rektorer och förvaltningar. Erfarenheterna från år ett har övertygat oss att vi måste förankra vårt arbete hos rektorer och barn- och utbildningsförvaltningarna. Vi kommer att hålla workshops i första hand med rektorerna, för att utifrån dessa tillsammans forma fortsättningen.

Vi möter något färre elever på skolorna under projektets år två och tre för att frigöra mer tid till våra fyra F - fortlevnad, förankring, fortbildning, företagen. Vi har insett att Spillotekets styrka är att vi har både en praktik och en teori, dvs att vi både själva direkt möter barn och unga i ett utforskande arbetssätt och samtidigt har möjlighet att stå i en teori där vi kan fortbilda och utmana pedagoger, rektorer, förvaltningar och företagare. Erfarenheterna från år ett är att Spilloteket väcker engagemang hos många olika verksamheter och aktörer även utanför skolorna och företagen. Därför ser vi att en bredd av samverkan och prövande i nuläget behövs för att ta reda på vilka vägar som öppnas vidare och vad som skapar förutsättningar för långsiktig överlevnad av projektet efter projekttiden. Spilloteket kan förhoppningsvis bli en katalysator i våra lokalsamhällens hållbarhetssarbeten.

Hållbar framtid

Spilloteket går under hösten 2016 in i ett utforskande nätverk kring temat Hållbar framtid tillsammans med ett antal förskolor och skolor lokalt och regionalt. Läs mer här

globala målen

Världens ledare har förbundit sig till 17 Globala Mål för att uppnå tre fantastiska saker under de kommande 15 åren. Att utrota extrem fattigdom. Att minska ojämlikheter och orättvisor i världen. Att lösa klimatkrisen. Genom de Globala Målen för hållbar utveckling kan det här uppnås. I alla länder. För alla människor. Om målen ska fungera måste alla känna till dem. BERÄTTA FÖR ALLA.

text av mi edvinsson

"Att utbilda elever till att bli aktiva medborgare i ett demokratiskt samhälle är en del av det pedagogiska uppdraget. Det går hand i hand med hållbar utveckling, men hur gör man när man utbildar barn i hållbarhet? 
Enligt Skolverket kräver det ett förändringsbenäget lärande som leder till aktiva handlingar. Det är inga lätta saker, men här kan Spilloteket fylla en funktion. Vi lever i en samtid där frågan om hållbarhet är aktuell inom alla områden. Jordens resurser är ändliga och de barn som föds idag kommer att ställas inför utmaningar vi inte ens kan föreställa oss. Barnen har ärvt ett samhällsproblem som de inte själva är orsak till. Hur kan vi då låta dem bli delaktiga i samhället och därmed få möjlighet att påverka? Hur kan vi utmana deras kreativitet och dela deras tankar om framtiden? Hur kan barn och ungas röst få bli hörda? Spilloteket skapar förutsättningar för dialog mellan barnen och samhället genom att lyfta fram deras tankar och konstnärliga uttryck i det offentliga rummet. Vi vill väcka uppmärksamhet, provocera och stimulera till samtal om hållbarhet för människa och miljö – utifrån barnens perspektiv. Skolan tar ett stort ansvar genom att i läroplanen tydligt uttrycka det uppdrag som samtiden kräver av dem: ”Undervisning i hållbar utveckling ska bedrivas på ett sätt som förbereder eleverna på att aktivt delta i samhället och som utvecklar deras förmåga att ta ett personligt ansvar för sitt handlande.” Spillotekets idé, verksamhet och värderingar är ett komplement till skolans undervisning i hållbar utveckling och ger nytt bränsle till pedagogerna i deras arbete. Samtidigt öppnar vi en kanal ut mot den verklighet eleverna så småningom kommer att ställas inför."
Text Mi Edvinsson