top of page

DÄRFÖR SAMARBETAR VI MED SKOLOR

​Undervisning i hållbar utveckling är sedan 1994 obligatorisk i svensk skola, vilket gör att Sverige ligger bra till för att uppnå ett av delmålen i FN:s globala utvecklingsmål. Det menar Skolverket i ett remissyttrande till regeringen från år 2017. Det handlar om delmål 4,7 - att säkerställa att alla skolbarn får de kunskaper och färdigheter som behövs för att främja en global hållbar utveckling. Samtidigt finns det inte några sätt att mäta hur man arbetar med frågorna i skolan och egentligen är det väldigt oklart hur arbetet faktiskt har sett ut under de senaste 20 åren. Naturskyddsföreningen gjorde 2014 en kartläggning som pekar på en mycket ojämn undervisning på lokal nivå likväl som på riksnivå. Rapporten heter Hållbar utveckling i skolan – var god dröj*. Deras slutsatser stämmer mycket väl in på den bild Spilloteket har över hur det ser ut lokalt i Jämtland. Hur mycket fokus som läggs på hållbar utveckling i skolan idag är framförallt upp till den enskilde lärarens eget engagemang och kompetens. Det finns, med ett fåtal undantag, få pedagoger som fått fortbildning inom området. DN Global sammanfattar dagsläget på ett mycket bra sätt i följande artikel:

Elevers kunskaper om hållbarhet syns inte i skolresultaten

PUBLICERAD 2017-10-25

 

Utifrån detta ser vi att Spilloteket kan vara en resurs som kan bistå både med fortbildning, läromedel och samtidigt bli en viktig och meningsskapande länk till samhället. Vi kan bistå med det vi är bra på, samtidigt som skolorna utmanas att göra innehållet till en del av ordinarie undervisning. Vi kan komma med livsnödvändigt hopp och handlingskraft till både pedagoger, elever och skolledare. Om vi ska ta skolans två huvuduppdrag på allvar, kunskaps- och demokratiuppdraget, så måste varje skola arbeta grundligt med hållbarhetsfrågorna. I det arbetet vill och kan vi vara en hjälp.

*https://www.naturskyddsforeningen.se/sites/default/files/dokument-media/rapporter/Rapport - var god dröj 24-sidig ny.pdf

Skärmavbild 2020-03-04 kl. 13.42.32.png
bottom of page