top of page

RESOR

Tillfälle 2

LÄS:

Våra inrikes resor och transporter står för omkring en tredjedel av Sveriges utsläpp av växthusgaser, vilket i sin tur påverkar klimatet och vår hälsa. Personbilarna bidrar mest och släpper ut 11 miljoner ton, vilket motsvarar 20 procent av Sveriges totala nationella klimatutsläpp. 

 

Ungefär 80 procent av bilresorna i tätort är i allmänhet kortare än 3–4 kilometer, enligt Trafikverket. Detta trots att det finns betydligt mer energieffektiva alternativ och våra kroppar är gjorda för rörelse. För att minska vår klimatpåverkan måste vi åka mindre med bil, resa mer kollektivt, men också gå över till små och effektiva fordon som drivs med el och hållbara förnybara drivmedel. Inte minst kan vi oftare passa på att cykla och gå, då får vi ju också hälsan på köpet.

 

Under det här tillfället kommer ni att fokusera på just er förenings resor. Här väljer vi att fokusera på hur människor förflyttar sig, inte varor. Genom att tänka på hur just ni reser har ni stora möjligheter att minska era utsläpp. Vi kan oftare än vi tror hjälpa och underlätta för varandra att göra rätt.

resande.jpg

1. KARTLÄGGNING

LÄS OCH SAMTALA:

Inledningsvis är det viktigt att kartlägga hur föreningens resor ser ut idag. Både inom föreningens verksamhet och medlemmarnas resande till och från föreningens verksamheter. Förhoppningsvis kan ni nå gemensamma vinster genom att se över helheten. ​

Gör så här:

 

1. Ta fram post-it lappar eller andra mindre lappar. Skriv gemensamt ner alla resor ni kan komma på, både inom föreningens verksamhet och medlemmarnas resande till och från föreningens verksamheter. ​En post-it lapp för varje typ av resa. Det är viktigt att alla resor blir synliga. T.ex. resor till och från styrelsemötet, alla enskilda deltagares resor till och från aktivitet, osv.

 

2. Placera alla lappar framför er på bordet så att ni alla kan se dem. 

 

3. Sortera dem tillsammans i högar utifrån följande tre kategorier: 

 

 • Hållbara

 • Tveksamma men ibland okej 

 • Ohållbara

Förmodligen kommer ni att behöva diskutera för att komma överens. Vissa resor kan ju t ex kännas nödvändiga även om vi kan behöva erkänna att de är ohållbara ur ett klimatperspektiv. Och vi tycker olika. Det är därför ni gör detta tillsammans. Det viktigaste är inte att ni har de perfekta kategorierna utan att ni har fått igång samtalet och att ni har synliggjort föreningens befintliga resande när ni går in i nästa steg. 

blur-cartography-close-up-concept-408503

Corona-pandemin har förändrat resandet. Många reser inte ens till jobbet, utan jobbar hemifrån. Vi ställer in resor till fjällen, äldre släktingar, chartermål och till mer avlägsna destinationer. Många föreningar upplever starka inskränkningar i sin verksamhet på grund av pandemin.


Gör en snabbrunda och checka av:

 

 • Egna känslor inför att resandet förändrats.

 • Kommer föreningens verksamhet att påverkas?

 • Hur vill ni att resandet ska se ut? Här kan ni ha olika tidsperspektiv; inom ett halvår, inom ett år och inom tio år.

2. BAKGRUNDSFAKTA

LÄS:

Aktuell fakta är viktig att ta till sig tillsammans för att skapa en gemensam förståelse, så att ni därefter kan göra en bra och effektfull strategi framåt. All fakta i detta material är länkad från Världsnaturfonden, Naturskyddsföreningen och Konsumentverket. På alla dessa sidor finns länkar vidare till ytterligare information. 

 

Beroende på hur mycket tid ni har att tillgå kan ni tillgodogöra er fakta tillsammans på olika sätt. Ni behöver bedöma själva hur mycket fakta just ni behöver. För några kan detta var helt nytt, för någon annan är det självklarheter. Förslag på upplägg: 

 

 • En av er i gruppen förbereder vilken fakta hela gruppen ska ta del av när ni möts tillsammans. 

 

 • Alla medlemmar får i uppdrag att läsa in sig på fakta via länkarna före er träff. 

 

 • Eller en kombination av båda – kanske det allra bästa!

1. Konsumentverkets sida Hallå Konsument! - Så här reser du mer hållbart

resor2.jpg

2. Naturskyddsföreningens sida 4 sätt att resa mer hållbart

thumb_resa.jpg
ikon-bilen.jpg

SAMTALA:

Efter er gemensamma faktainhämtning kan ni göra en kort reflektion utifrån frågor som: 

 

 • Fick du någon aha-upplevelse?

 • Var det något som kändes extra viktigt för dig och er? 

3. GODA EXEMPEL

LÄS OCH SE:

Det är alltid smart att inspireras av hur andra har gjort. Här har vi samlat några “sätt att göra på”. Kanske passar någon just din förening, kanske inte alls, men låt er gärna inspireras av dessa exempel (om ni känner att ni har tid). Man vet aldrig var ifrån man får de med mest geniala idéerna.

1. Bryt upp från gamla resvanor - en poetisk kortfilm från Umeå kommun (1 min) 

2. Elcykel v/s Bil – en liten film om fördelen med cykel när du pendlar (3,49) min

3. Cargo bike in catering business – från Cykla med lastcykel (1,21 min)

Eller varför inte inspireras av en facebookgrupp för alla som cyklar lastcykel:

lastcykel.jpg

Eller en lådcykelpool i en hyresgästförening:

sabo.png

SAMTALA:

 • Fick du någon ny tanke?

 • Har du en konkret idé eller ett förslag att bidra med? 

4. PRIORITERINGAR & KONKRETA ÅTGÄRDER

LÄS OCH SAMTALA:

Om resorna i er förening ska bli mer hållbara, hur behöver ni då agera och prioritera? 

Titta på post-it lapparna ni skrev inledningsvis. Målet är att även de resor som ni benämnde som tveksamma och ohållbara ska bli hållbara i den utsträckning ni kan påverka det. Förmodligen kan ni påverka mer än ni tror.

 

1. Är det någon lapp som direkt behöver byta kategori efter att ni tagit till er ny fakta?

 

2. Därefter ska ni identifiera vilka lappar (resor) som är viktigast att förändra först utifrån ett miljö- och hållbarhetsperspektiv. Lägg lapparna i “rätt” ordning. Resonera tillsammans, det är inte säkert att det alltid är solklart vad som är värst eller bäst.

 

3. Utifrån er sortering är det nu dags att komma på konkreta lösningar. Skriv ut mallen:

(eller gör en egen). I den vänstra spalten för ni in alla era resor där de med störst

miljöpåverkan hamnar överst. I mittenspalten skriver ni in era lösningar och i

högerspalten era åtgärder. 

 

Resonera och var kreativa. Det här är kul!

Skärmavbild 2019-06-26 kl. 13.43.13.png

Exempel på fler kreativa lösningar: 

 

 • Distansmöten med hjälp av t ex Skype (videomöte). Studieförbundet vuxenskolan kan bistå med råd, hjälp och eventuell teknisk utrustning.

 • Samordna möten och aktiviteter till samma datum. Nyttja det faktum att alla redan har rest och finns på samma plats. 

 • Anpassa starttid för möten och aktiviteter efter buss- och tågtider som passar deltagarna/medlemmarna.

 • Skapa olika samåkningsgrupper. T ex samåk till styrelsemötet eller samordna skjutsar till innebandyträning.

 • Tåg, buss, flyg? Hur resonerar ni kring de längre resor som eventuellt behöver göras i föreningen?

 • Kan föreningen ställa bilen, under milen? 

 • Skulle ni kunna köpa in en gemensam låd-elcykel till föreningen för att kunna lösa mindre inköp och nära transporter? Kan den hyras ut till medlemmarna?

 • Tänk hållbart när ni ska köpa in ett nytt fordon till föreningen. Det kan vara allt från gräsklippare till minibuss. Kanske finns det någon fond att söka medel ur?

 • Kan ni tanka miljövänlig diesel i föreningens fordon (om sådana finns) eller byta ut till ett annat drivmedel? 

 • Uppmuntra till cykling, promenad och rörelse på väg till träningen/föreningsmötet. Kan alla barn som ska på träningen, värma upp i ett cykeltåg till träningen? 

 • Uppmuntra till rörelse under föreningsmötet. Varför inte diskutera boken i en bokcirkel under själva stavgångspromenaden?

4. Nu har ni en hel lista, för någon förening kan den vara kort, för en annan kan den vara lång och det kan kännas lätt att drunkna om ni ska göra allt på en gång. Gå igenom listan och korrigera eventuellt när åtgärderna ska genomföras. Det är viktigt att listan känns rimlig och realistisk. Men kom också ihåg att det tar en stund att ändra en vana, tänk både kortsiktigt och långsiktigt och ta med medlemmarna i processen. Så mycket större ni kan fira när ni lyckats tillsammans! 

5. POLICY

LÄS OCH SAMTALA:

Vilken policy vill ni ha kring ett mer hållbart resande? 

Det är lätt att göra policy-arbete för stort och allvarligt. Här får ni hjälp av en enkel metod som ni kan börja arbeta utifrån direkt och som hänger tätt samman med era föreslagna åtgärder. 

 

1. Börja med att skriva en mening var. Låt det gå ganska fort och var så konkreta som möjligt. 

 

Inled t ex såhär: 

Vår förening strävar efter att…

I vår förening uppmuntrar vi till att…

Vår förening arbetar aktivt med att…

Vårt mål är att...

 

2. Läs meningarna för varandra. 

 

3. Enas om en eller ett par meningar. 

 

Se detta som en start. Med enkla medel har ni nu formulerat en första policy som kan utvecklas allteftersom. 

 

4. Ett förslag är att ni nu lägger till RESOR som underrubrik i er nya Hållbarhetsparagraf i det löpande styrelseprotokollet. Skriv in er policy och vilken eller vilka era första konkreta åtgärder blir. Då har ni direkt möjlighet att följa upp det löpande. Lägg åtgärdslistan som en bilaga och fatta beslut om hur (och när) ni går vidare med övriga punkter. Viktigt är att dokumentet blir levande.

 

5. Tänk också på hur detta ska spridas till övriga medlemmar och glöm inte att fira era framgångar! 

 

Sådär ja. Nu är ni på gång att få till mer hållbara resor i er förening. Bra gjort!

gube.jpg

DET KÄNNS BRA NÄR MAN GÖR NÅ´T BRA!

bottom of page